KONCEPCJA PRACY
Przedszkola Niepublicznego „Dziecięcy Raj”
w Gorzowie Wielkopolskim

koncepcja pracy przedszkola 01

Nasze motto:
„Pozwól zrobić mi to samemu”
Maria Montessori

Nasze przedszkole

Nasza placówka mieści się w ustronnym, zacisznym
miejscu, na obrzeżach miasta Gorzowa
Wielkopolskiego, przy ulicy Osadniczej 3.
W budynku znajdują się sale zajęć przystosowane do
pracy z dziećmi metodą Marii Montessori.
Sale są bogato wyposażone w materiały
dydaktyczne stworzone przez Marię Montessori
zwane materiałem rozwojowym.
W naszym przedszkolu szczególną uwagę
przywiązuje się do sposobu żywienia dzieci,
dlatego posiłki są pozbawione konserwantów
oraz barwników i są ustalane we współpracy
z dietetykiem.
Naszym atutem jest duży, bezpieczny
plac zabaw, na którym każde dziecko
może w aktywny i przyjemny sposób
spędzać czas pod czujną opieką
wykwalifikowanej kadry pedagogów.
Nauczyciele kształcą się również
w kierunku pedagogiki Marii Montessori,
uczestnicząc w kursach Państwowego
Instytutu Montessori oraz Polskiego
Stowarzyszenia Montessori, a także
biorąc udział w konferencjach AMI, PIM i innych.

Wizja przedszkola

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwia dzieciom
nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i
doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i
możliwościami w pełnych relacjach z
rówieśnikami, rodzicami i środowiskiem zgodnie
z założeniami pedagogiki Marii Montessori, które
zapewniają dziecku:

Pełną opiekę i wychowanie w warunkach
akceptacji i bezpieczeństwa.
*
Szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego,
duchowego, kulturowego i społecznego.
*
Wsparcia spontanicznej i twórczej aktywności.
*
Rozwoju odpowiedzialności samokontroli
i niezależność.
*
Szeroką pomoc w osiągnięciu wyznaczonego celu
we własnym indywidualnym tempie.

Misja przedszkola

• dostarczenie dziecku skutecznych metod
uczenia się;
• stwarzanie rodzinnej i przyjaznej atmosfery;
• rozbudzanie u dzieci ciekawości świata,
spostrzegawczości i wrażliwości na
drugiego człowieka;
• dawanie prawa do popełniania błędów
i uczenia się na nich;
• rozwijanie u dzieci postaw patriotycznych,
ekologicznych i prozdrowotnych;
• dawanie możliwości wszechstronnego rozwoju,
poprzez indywidualne podejście do każdego
dziecka;
• dawanie poczucia bezpieczeństwa i pełnej
akceptacji;
• uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania
odmienności każdego człowieka;
• kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania,
rachowania;
• wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

W naszym przedszkolu realizujemy fundamentalne
wartości, oparte na pedagogice Marii Montessori:

Dzieci otoczone rzetelnością i uczciwością,
uczą się czym jest prawda i sprawiedliwość.
*
Dzieci otoczone łagodnością,
uczą się spokoju ducha.
*
Dzieci akceptowane, uczą się
odnajdywania w sobie miłości.
*
Dzieci otoczone tolerancją,
uczą się cierpliwości.
*
Dzieci otrzymujące dość zachęt,
uczą się śmiałości.

koncepcja pracy przedszkola 02

Główne cele pedagogiki Montessori

Uczenie przez działanie - dzieci zdobywają wiedzę
i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w
przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy
z nauczycielami.

Samodzielność - dzieci swobodnie wybierają rodzaj,
miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z innym
dzieckiem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają
indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich
umiejętności.

Koncentracja - dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość
przy wykonywaniu konkretnych zadań.

Lekcja ciszy - dzieci uczą się współpracować
w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

Porządek - dzieci zdobywają umiejętności przestrzegania
zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

Społeczne reguły - dzieci zróżnicowane wiekowo są
łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych
zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać
reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

Obserwacja - jest kluczem dorosłych do poznania
świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą
obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego
przewodnikiem.

Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka - dziecko
jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną
opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i
możliwości, podejmując zadania, do których jest już
gotowe.

koncepcja pracy przedszkola 03

Metoda Marii Montessori

Ideą metody jest przekonanie, że edukacja nie powinna
być skoncentrowana tylko na przekazywaniu wiedzy, ale
musi przyjąć formę ukazywania ludzkich możliwości.
Podstawą tej metody jest przede wszystkim szanowanie
naturalnej indywidualności każdego dziecka, gdy mowa
o rozwoju fizycznym, umysłowym czy emocjonalnym.
Istotną rolą w metodzie Montessori odgrywa otoczenie w
jakim przebywają dzieci. Ważne, aby miejsca, w których
dziecko uczy się były odpowiednio przygotowane, by
praca z wybranymi materiałami była swobodna i łatwa.
Wykonanie różnego rodzaju prac pod przewodnictwem
nauczyciela prowadzi do rozwoju koncentracji i
samodyscypliny. Dziecko może pracować i uczyć się w
zgodzie z własnymi możliwościami i we własnym tempie.
Nauczyciel czy rodzic powinien umieć obserwować
dziecko, aby móc przygotować my odpowiednie
materiały i zadania. Otoczenie w jakim przebywa maluch
powinno charakteryzować się porządkiem. Dzieci muszą
mieć zapewnioną wolność pracy i nauki, ale
jednocześnie powinny umieć podążać według
wyznaczonych zasad. W Metodzie Montessori istnieją
mieszane grupy wiekowe, dzięki którym dzieci mogą
rozwijać zdolność życia w społeczeństwie i uczyć się od
siebie, zgodnie z własnym tempem
rozwoju.

Model absolwenta przedszkola

koncepcja pracy przedszkola 13

• Nawiązuje kontakty z rówieśnikami i osobami
dorosłymi.
• Samodzielnie podejmuje działania i współdziała w
zespole.
• Jest twórcze.
• Wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku
intelektualnego.
• Potrafi wyrażać i kontrolować swoje emocje.
• Zna i przestrzega zasady kultury, normy
współżycia społecznego i zachowania.
• Ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i
ich ochronie.
• Stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o
własne zdrowie i sprawność fizyczną.
• Jest tolerancyjny, współpracuje z innymi
i respektuje ich prawa.

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka:

1.Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z
rodziną.
• zapoznanie rodziców z koncepcja pracy
przedszkola i założeniami pedagogiki Marii
Montessori oraz realizowanymi w przedszkolu
programami i planami pracy wychowawczo-
dydaktycznej,
• przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania
dziecka w przedszkolu,
• prezentowanie aktualności na stronie internetowej
przedszkola
• ujednolicenie działań przedszkola i domu
rodzinnego poprzez obustronną wymianę
informacji.

2.Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców
poprzez pedagogizację.
• organizowanie konsultacji ze specjalistami tj.
logopeda, psycholog.
• Umieszczanie na stronie internetowej przedszkola
ciekawych artykułów dotyczących wychowania
dziecka.
• udział rodziców w spotkaniach otwartych,
warsztatach oraz radach szkoleniowych.

3.Włączanie rodziców w działania przedszkola.
• angażowanie rodziców w życie przedszkola
i grupy (uroczystości, konkursy, festyny itp.).
• zachęcanie rodziców do działalności na rzecz
przedszkola (drobne naprawy sprzętu, mebli,
zabawek).

4.Budzenie atmosfery wzajemnego zaufania.
• zbieranie oczekiwań rodziców, jawność działań,
• wymiana informacji, doświadczeń.

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym:

1.Przedszkole utrzymuje kontakty ze środowiskiem
lokalnym i aktywnie uczestniczy w wielu
uroczystościach.

2.Nasze przedszkolaki corocznie biorą udział
w różnorodnych imprezach kulturalno-oświatowych,
konkursach, olimpiadach i
przeglądach organizowanych na terenie naszego
miasta jak i kraju. Udział w tych imprezach daje
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności
muzycznych, tanecznych, plastycznych,
recytatorskich, aktorskich i
sportowych.

3.Włączanie się w akcie charytatywne na rzecz osób
potrzebujących.

4.Istotne są także konkursy odbywające się w naszej
placówce, które przyczyniają się do integracji
wszystkich grup przedszkolnych. Uczestnictwo w tych
aktywnościach daje motywacje do działania, podnosi
samoocenę dziecka oraz wzmacnia wiarę we własne
siły.

Promujemy przedszkole poprzez zamieszczanie
informacji z życia przedszkola na stronie internetowej i w
lokalnych mediach.

Nasze przedszkole współpracuje z :
• innymi przedszkolami,
• szkołami podstawowymi i muzycznymi,
• bibliotekami,
• instytucjami związanymi z bezpieczeństwem:
Strażą Miejską, Strażą Pożarna, Policją,
Pogotowiem Ratunkowym,
• instytucjami kulturalnymi, naukowymi
i związanymi z historią naszego miasta: teatr,
filharmonia, kino, ośrodki sztuki i kultury, muzea,
wyższe uczelnie
• innymi w zależności od potrzeb i chęci współpracy.
Ponadto:
• bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz
środowiska lokalnego i ogólnopolskiego,
• organizuje imprezy dla dzieci spoza przedszkola,
• współpracuje z organizacjami pozarządowymi
fundacjami, stowarzyszeniami,
• współpracuje z nadleśnictwami i gospodarstwami
agroturystycznymi na rzecz ochrony środowiska.

Ewaluacji będzie podlegać:
• Zgodność planu rocznego z założeniami
i celami koncepcji
• Ocena realizacji rocznego plany rozwoju
• Modyfikowanie koncepcji w zależności od potrzeb
• Ocena stopnia realizacji koncepcji pracy
przedszkola
• Zbieranie informacji do dalszego planowania pracy
przedszkola
• Znajomość koncepcji przez rodziców i ich
zaangażowanie w jego realizację i modyfikację.

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na podstawie:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek (Dz.U. poz.1214)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 23 grudnia 2008r. – w sprawie podstawy
programowej (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17 ze
zmianami).
• Statutu Przedszkola.

Zatwierdzono do realizacji przez Radę Pedagogiczną:
27-08-2015