I. PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

 1. Przedszkole prowadzone jest w formie PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
 2. Ustalona nazwa przedszkola, brzmi: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „ Dziecięcy Raj”, ul. Osadnicza 3 w Gorzowie Wlkp.
 3. Podstawą prawna działania Przedszkola jest:
  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,
  3. niniejszy Projekt Organizacji i Wychowania Przedszkolnego nadany przez Organ Prowadzący.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Edukacyjne „ RAZEM”

II. Cele i zadania Przedszkola:

 1. Nadrzędnym celem „Przedszkola" jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.
 2. Punkt realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonego przez MEN.
 3. W szczególności zadaniem Przedszkola jest:
  1. objęcie opieką dzieci od 2,5 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków prawidłowego rozwoju,
  2. stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,
  3. kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,
  4. przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie „O", kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej,
  5. zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest miedzy innymi związane z właściwym
   urządzeniem i wyposażeniem Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne
  6. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub innymi pełnoletnimi członkami rodzin dzieci, upoważnionymi przez rodziców,
 4. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:
  1. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystywaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
  2. rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
  3. nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności poznawania liter i określania symboli, rozwijania umiejętności czytania i pisania,
  4. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,
  5. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
  6. korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodziny dziecka, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć

III. Organizacja Przedszkola.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący Stowarzyszenie Edukacyjne „ Razem”
 2. Przedszkole jest czynny 10 godzin dziennie ( od 7:00 do godziny 17:00)
 3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
 4. Zajęcia wychowania przedszkolnego w placówce prowadzone są w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.
 5. Na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 25 godzin.
 6. Organizacje pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela.
 7. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Przedszkolu.
 8. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

IV. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w Przedszkolu.

 1. Termin rekrutacji na dany rok określa nauczyciel w porozumieniu z organem prowadzącym. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane do Przedszkola przez cały rok.
 2. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia i zgłaszają się z dzieckiem do Przedszkola
 3. Pierwszeństwo mają dzieci z danej wsi oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających.
 4. Do przedszkola można przyjąć dzieci z sąsiednich wsi i dzielnic Gorzowa Wlkp.
 5. Dwa tygodnie po zakończeniu terminu zgłoszeń, lista dzieci przyjętych do Przedszkolu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej. W ciągu roku rodzice będą informowani o wynikach rekrutacji telefonicznie lub listownie.

V. Prawa i obowiązki wychowanków Przedszkola.

 1. Dzieci mają prawo do :
  1. właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. ochrona przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
 2. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/ opiekunów poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
 3. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie na początku pobytu dziecka w Przedszkolu.
 5. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.
 6. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
  1. zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci/ lub narusza godność nauczyciela;
  2. pomimo upomnień rodzica/ opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe, oraz kiedy zagraża innym chorobami pasożytniczymi,
  3. informacje podane z karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawda;
  4. dziecko notorycznie jest nie przyprowadzane do Przedszkola oraz w przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 10 dni;
  5. nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych.

VI. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

 1. Przedszkole zapewnia warunki bezpieczeństwa zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem MEN;
 2. Zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w Przedszkolu i na terenie, oraz podczas organizowania spacerów i wycieczek;
 3. Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednia opiekę nad dzieckiem;
 4. Podczas zajęć poza Przedszkolem , nauczyciel zapewnia dodatkową opiekę (1 osoba starsza na 10 wychowanków);
 5. Szczegółowe zasady zapewniania opieki dzieciom poza Przedszkolem określa Regulamin spacerów i wycieczek;

VII. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbieranie z nich przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważniona przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

 1. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców, opiekunów lub upoważniona przez nich osobę obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola;
 2. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. Dziecko przyprowadzane do placówki musi być oddane pod opiekę bezpośrednio osoby dorosłej (nauczycielowi lub pracownikowi obsługi pełniącej dyżur w szatni);
 3. W chwili, gdy rodzic /opiekun/ zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

VIII. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 1. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców
 2. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców nauczyciel.

IX. Terminy przerw pracy Przedszkola.

 1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku oraz ustalonym przez MEN kalendarzem.
 2. Przedszkole czynny jest cały rok z ewentualną przerwą wakacyjną trwającą nie dłużej niż urlop nauczyciela ustaloną wspólnie z nauczycielem, organem prowadzącym oraz rodzicami.

X. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w Przedszkolu :

 1. Współdziała z rodzicami /opiekunami/, w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/ opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 2. Korzysta z pomocy rodziców/ opiekunów w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
 3. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom/ opiekunom w zakresie pracy z dziećmi w tym celu organizuje zebrania ogólne, grupowe, prelekcje oraz zajęcia otwarte z rodzicami.
 4. Zamieszcza bieżące informacje na tablicy ogłoszeń.
 5. Przygotowuje wystawki twórczości plastycznej dzieci, co najmniej raz w miesiącu.
 6. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej poprzez:
  1. realizacje programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w Przedszkolu,
  2. planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość,
  3. informuje o postępach i problemach dzieci rodziców /opiekunów/
 7. Zapewnia dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa poprzez:
  1. uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w Przedszkolu;
  2. reagowanie na wszelkie nawet najdrobniejsze naruszenia przez dzieci zasad wychowania w szczególności na przemoc fizyczną, agresję używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarne gesty.
  3. wytwarzanie z Przedszkolnej rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci.
 8. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.

XI.

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez:
  1. udostępnianie i propagowanie wśród rodziców pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
  2. organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem.

XII. Dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Przedszkolu w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć Przedszkolu.
 2. W dzienniku zajęć Przedszkola wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/ opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć Przedszkola przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-
  wychowawczych w danym dniu.

XIII. Sposób zyskiwania środków finansowych na działalność

 1. Środki finansowe na działalność Przedszkola pochodzą z:
  1. dotacji z budżetu gminy,
  2. pozyskiwanych z funduszy unijnych,
  3. opłat rodziców /opiekunów/ dzieci uczęszczających do Przedszkola,
  4. darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola,
  5. środki przeznaczone na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący.
 2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/ opiekunów dzieci ustalana jest na zebraniu ogólnym.
 3. Do prowadzenia Przedszkola nie maja zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.
 4. Prowadzenie Przedszkola charakter prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej.

XIV. Postanowienia Końcowe

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola, nauczyciela, rodziców /opiekunów/, pracowników obsługi.